מילון מונחים

מילון מונחים - שוק ההון

אופציה

אופציה היא חוזה בין מוכר לרוכש, המקנה לרוכש את הזכות לקנות או למכור נכס בסיס מסויים במחיר כלשהו, בתאריך או תקופת זמן כלשהי.

אופציית מכר (PUT)

אופציית מכר מקנה לרוכש הזכות למכור את נכס הבסיס למוכר (כותב) האופציה, במחיר ובזמן הקבוע בחוזה.

אופציית רכש (CALL)

אופציית רכש מקנה לרוכש את הזכות לקנות את נכס הסיס למוכר (כותב) האופציה, במחיר ובזמן הקבוע בחוזה.

איגרת חוב

חברה המעוניינת לגייס הון בבורסה, תנפיק אג"ח. באיגרת חוב זו יפורט גובה החוב אותו היא צריכה להחזיר (גובה הקרן) ובין השאר תשלומי ריבית בזמנים ובשיעורים שנקבעו מראש.

אינפלציה

אינפלציה היא תופעה כלכלית המשקפת עליית מחירים, ובעצם מבטאת ירידה בכוח הקנייה של המטבע.

ארביטראז'

כאשר נכס נסחר בשני מקומות במקביל, ניתן לנצל הפרשי שער זמניים ע"י קנייה או מכירה של אותו נכס במקום אחד ומכירתו או קנייתו במקום האחר, וכל זאת על מנת לעשות רווח מהפרשי שער אלה.

ביטא (β)

הביטא מתייחסת לתנודת המנייה ביחס למדד. למשל מנייה עם ביטא של 2, תעלה ב2% עם תזוזה של 1% במדד.

בעל עניין

בעל עניין מוגדר להיות כל מי שיש ברשותו 5% או יותר מהון המניות המונפק של החברה, או לחילופין מכוח ההצבעה בה. בעל עניין רשאי למנות דירקטורים ומנכ"ל, שגם הם נחשבים בעלי עניין בחברה.

בעל שליטה

בעל שליטה מוגדר להיות כמי שמחזיק 50% ויותר מהון המניות או זכויות ההצבעה בחברה, יש לציין שבחברות ציבריות יש בעלי שליטה עם אחוז בעלות קטן יותר, אך דיי בו בכדי להשפיע על החלטות בצורה דומיננטית מספיק כדי להיחשב בעל שליטה.

גילון

גילון היא סוג של איגרת חוב ממשלתית שאינה צמודה למדד המחירים לצרכן. תשואות הגילון משתנה מדי חצי שנה והן פועל יוצא של הריבית על המק"מים בטווח פדיון של 3 חודשים עד שנה.

דו"ח רווח והפסד

דו"ח המרכז בתוכו את ההכנסות וההוצאות של חברה בטווח זמן מסויים (רבעון, שנה), כאשר בשורה התחתונה נרשם רווח או הפסד.

דו"ח על המצב הכספי (מאזן)

דו"ח המתאר את הנכסים, ההתחייבויות והון המניות של החברה לתקופת זמן מסויימת (רבעון, שנה). המאזן מתוקף שמו חייב להיות מאוזן, ולכן סך הנכסים צריכים להיות שווים לסך ההתחייבויות.

דיבידנד

חלוקת רווחים בין בעלי המניות בחברה, כאשר החלוקה מתבצעת בהתאם לשיעור האחזקה של כל בעל מניות.

הון זר

מתייחס למקורות מימון החיצוניים לחברה, למשל - הלוואות מבנקים, גיוס באמצעות אג"ח בשוק ההון.

הון חוזר

יחס פינססי המודד את ההפרש בין הנכסים השוטפים להתחייבויות השוטפות של החברה.

הון מונפק

הון מניות שהוצע בשוק ההון

הון נפרע

הון מניות שמוחזק ע"י הציבור

הון עצמי

ההון העצמי הוא בעצם נכסי החברה פחות התחייבויותיה.

הון רשום

הון המניות המקסימלי אותו רשאית החברה להנפיק, כפי שאושר ע"י בעלי מניות החברה.

הכנסה פנויה

הכנסת משקי הבית בניכוי מיסים, ההכנסה הפנוייה היא בעצם מה שנשאר למשקי הבית לאחר תשלומי המיסים ובה היא תשמש לצריכה וחיסכון.

הנפקה

זוהי פעולה המשמשת לגיוס הון ע"י הצעת ניירות ערך לציבור. חברה יכולה להנפיק מגוון רחב של ני"ע - מניות, אגרות חוב, אופציות וכו'.

חבר בורסה

חברה שקיבלה היתר לבצע פעולות של קנייה ומכירה של ני"ע בבורסה

חברה ציבורית

חברה שהונפקה בבורסה וניירות הערך שלה הוצעו לציבור

חוזה עתידי

הסכם למכירה או קנייה של נכס מסויים, בתאריך מסויים ובמחיר מסויים.

מדדים בבורסה

הבורסה משיקה בד"כ מספר רב של מדדים העוקבים אחר קבוצות נכסים. מדדים מרכזיים בכל בורסה יהיו של קבוצות מניות שונות, אך נראה גם מדדים על אג"ח, סחורות ועוד. כל מדד משקלל את גודל כל נכס המרכיב אותו על פי גודלו בתוך המדד, אך לא רק – לעיתים הוא ישקף עוצמה יחסית בתוך המדד ולא רק גודל חברה מדדים בבורסה

מדד שארפ

מדד שפותח על ידי הכלכלן האמריקאי ויליאם שארפ, המודד את התשואה העודפת ביחס לסיכון בתיקי השקעות.

מודל בלק-שולס B&S

מודל הערכת שווי לאופציות