נספח גילוי נאות

אלומות ניהול תיקי השקעות בע"מ הינו גוף העוסק גם בשיווק השקעות, כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק ואינו עוסק בייעוץ השקעות. החברה קשורה לאלומות קרנות נאמנות בע"מ, , והיא בעלת זיקה (כהגדרת המונח בחוק הייעוץ) לנכסים הפיננסים המנוהלים על ידי אלומות קרנות נאמנות בע"מ, וכן היא עשויה לקבל טובות הנאה בקשר עם ביצוע עסקה בנכסים הפיננסיים האמורים, או בקשר להמשך החזקתם, והיא עשויה להעדיף נכסים פיננסיים אלו על פני נכסים פיננסיים אחרים שאין למנהל התיקים זיקה אליהם, הדומים מבחינת התאמתם ללקוח.

מנהל התיקים הינו חברה בעלת רישיון לניהול תיקי השקעות ולשיווק השקעות בהתאם לחוק , המנהלת תיקי השקעות עבור לקוחותיה. ובהתאם לדרישות חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995 , על מנהל התיקים ליידע את הלקוח באשר לזיקתו לנכסים פיננסיים בניהול גוף קשור ויכולתה להעדיפם, ולפרט בפניו את הגופים המוסדיים אשר למנהל התיקים זיקה לנכסים הפיננסיים שלהם;

למנהל התיקים זיקה לנכסים פיננסיים, כמפורט להלן:

קרנות הנאמנות המנוהלות בידי אלומות קרנות נאמנות בע"מ


כקבוע בחוק ובהתאם לתנאים המנויים בו, מנהל התיקים יהיה רשאי, במסגרת עיסוקו בשיווק השקעות או בניהול תיקי השקעות, לפי העניין, להעדיף נכס פיננסי שיש לה זיקה אליו על פני נכס פיננסי אחר הדומה מבחינת התאמתו ללקוח לאותו נכס פיננסי שאין לו זיקה אליו.