תנאי שימוש באתר הון ליין

1. חברת "אלומות ניהול תיקי השקעות בע"מ" ("אלומות") וחברת "אלומות הון ליין בע"מ" ("הון ליין") מאפשרות גישה לאתר האינטרנט (להלן – "האתר") ושימוש בו בכפוף לתנאים המפורטים להלן (אף שתנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר – לצורך נוחות הקריאה – הם מופנים לזכר ולנקבה כאחד).

2. אנא הקפד לעיין בתנאי השימוש. השימוש באתר בפועל מהווה הסכמה חד משמעית ובלתי חוזרת מצד המשתמש לתנאי השימוש המפורטים להלן – ללא כל הגבלה או הסתייגות. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש הנך מתבקש לחדול מהשימוש באתר לאלתר.

3. אלומות עוסקת בניהול תיקי השקעות עבור אחרים ועבור עצמה, בניהול IRA, בניהול קרנות נאמנות ועוד.

4. מובהר כי האמור באתר אינו מהווה שיווק השקעות ו/או ייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או תחליף לשיווק כאמור ו/או ייעוץ מס, בכפוף להוראות הדין והמתחשבים באופן פרטני בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם, למעט לקוחות אשר ביצעו תהליך הרשמה מסודר של מילוי שאלון אפיון מול נציג מורשה של המערכת שהינו בעל רישיון.

5. אין לראות באמור באתר זה התחייבות של מערכת הון ליין או אלומות להשגת תשואות עודפות.

6. על אף שאלומות ואלומות הון ליין נוקטות באמצעים סבירים על מנת לוודא כי המידע והנתונים המופיעים באתר הינם נכונים, מבוססים ואמינים, החברות הנ"ל אינן מבטיחות את מידת דיוקו, שלמותו ועדכניותו של המידע וכן את התאמתו לכל צורך שהוא, למעט מידע ונתונים שמסופקים ללקוחות המערכת הרשומים כפעילים.

7. בהתאם, השימוש במידע שבאתר זה הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש. אלומות ואלומות הון ליין אינן אחראיות ולא תהינה אחראיות בכל צורה שהיא לכל נזק או הפסד אשר עלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהשימוש במידע שבאתר. החברות מתחייבות אך ורק לשרות אשר ניתן ללקוחות המערכת שייעשה מול נציג שירות מורשה בעל רישיון.

8. אין במידע האמור משום הבעת דעה כל שהיא על החברה הנסקרת במידע או על טיבם ותנאיהם של ניירות הערך שהחברה מציעה, למעט ניירות אשר הומלצו במישרין ללקוחות המערכת.

9. האתר והתכנים בו לרבות העיצוב הגרפי, שרטוטים, תרשימים, איורים, צילומים, תמונות, קטעי טקסטים, גרפיקה, מולטימדיה וכיוצא בהם מוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קנייניות אחרות (להלן – "הזכויות"). זכויות אלו הן בבעלות אלומות הון ליין בע"מ ולמשתמש אין ולא תהיה כל זכות מכל סוג שהוא בזכויות אלו או בתוכנן.

10. האתר כמכלול מוגן כיצירה שלמה.

11. אין לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות. אין להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר או לפרסם בכל אופן שהוא מידע מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב - מחברת אלומות הון ליין בע"מ. אין לעשות במידע המוגן שינוי כל שהוא, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע, מהימנותו או בשמן הטוב של אלומות הון ליין ואלומות כבעלות זכויות במידע או של כל גורם אחר – לו יש בעלות במידע.

12. האתר בכללותו – כולל כל המידע המופיע בו, קוד התוכנה העומד בבסיסו וכל מידע או חומר הנגישים באמצעות האתר – עומד לרשות המשתמש AS-IS כמות שהוא, השימוש באתר נעשה ע"י המשתמש ועל אחריותו בלבד. תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים, למרות שאלומות ואלומות הון ליין עושות ותעשנה מאמץ לוודא את איכות, אמינות, שלמות ורמת הדיוק והעדכון של התכנים הכלולים באתר.

13. אלומות ואלומות הון ליין אינן אחראיות ולא תהינה אחראיות לנזק שעלול להיגרם למשתמש עקב קיום שיבושים כנ"ל. אלומות ואלומות הון ליין לא יישאו בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר, ולא תהיה אחראית לכל נזק - ישיר או עקיף, תוצאתי או אגבי – הנגרם או שייגרם עקב הגישה לאתר והשימוש בו או עקב מניעה כל שהיא מהגישה לאתר או השימוש באתר.

14. אלומות ואלומות הון ליין לא יישאו בכל אחריות לכל נזק אשר עלול להיגרם כתוצאה מ-"וירוסים", יישומי תוכנה, פריצות או כל פגיעה באמצעי אבטחת המידע אותם נוקטות אלומות ואלומות הון ליין.

15. אלומות ואלומות הון ליין אינן אחראיות למידע המצוי באתרים אחרים המקושרים לאתר (LINKS) – ככל שיש או יהיו כאלה – באמצעות קישורים אלקטרוניים והיא לא תישא באחריות לנזקים מכל סוג שהוא – שייגרמו למשתמש עקב הסתמכות על מידע המצוי באתרים אלו.

16. אלומות ואלומות הון ליין מבהירות בזאת כי המידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה משום ייעוץ, המלצה או שידול לביצוע עסקאות עם אלומות ו/או עם כל גורם אחר. לפני ביצוע עסקה, השקעה או נטילת חבות כל שהיא בהסתמך על המידע המצוי באתר או באתרים מקושרים, אלומות הון ליין ואלומות מציעות וממליצות למשתמש להיוועץ ביועץ/משווק מקצועי מוסמך ובעל רשיון בתחום הרלוונטי. בכל מקרה המשתמש מסכים ומודע לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשית עפ"י שיקול דעת המשתמש ובאחריותו הבלעדית.

17. ידוע למשתמש והמשתמש מסכים לכך אלומות ואלומות הון ליין כפופות לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"ה-1981, ולהוראות כל דין - תעביר מידע אודות המשתמש לכל צד שלישי שהוא, ככל שהדבר יידרש ועפ"י שיקול דעתן הבלעדי של אלומות הון ליין ואלומות . המשתמש מסכים לכך שאלומות ואלומות הון ליין יעשו שימוש במידע אודותיו, על מנת לספק לו מידע על כלים שונים שבשימוש מערכת הון ליין.

18. אלומות ואלומות הון ליין שומרות לעצמן הזכות להסיר, לתקן, לשנות או להוסיף כל חלק מהמידע המצוי באתר ע"י עדכון האתר מעת לעת – במועדים שיקבעו ע"י אלומות ואלומות הון ליין ולצורך כך, גם להפסיק את פעילותו של האתר מפעם לפעם לצרכי תחזוקה. למשתמש אין ולא תהיה כל טענה כלפי אלומות ואלומות הון ליין בגין פעולות מסוג זה.

19. בכל מקרה של סתירה בין המידע שהתקבל במהלך השימוש באתר לבין המידע המצוי במשרדי אלומות , בין אם במסמכיה הרשמיים ובין אם נמסר בכתב או בעל-פה ע"י אלומות , ייחשב כמחייב המידע המצוי במשרדי אלומות , במסמכיה הרשמיים או שנמסר ע"י עובדי אלומות .

20. אם וככל שיהיו פורומים באתר יחולו ההוראות הבאות:

20.1. ידוע למשתמש כי כל ההודעות המופיעות בפורומים הינן באחריות הבלעדית של כותבי / שולחי ההודעות. המשתמש מאשר כי תוכן כל הודעה הנכתבת / נשלחת על ידו הינו באחריותו הבלעדית.

20.2. אלומות אינה אחראית לנכונות ו/או אמיתות ו/או איכות ההודעות בפורומים, לרבות שגיאות כתיב וטעויות מכל סוג שהוא. אלומות אינה אחראית לכל הטעויות, פגיעה במשתמשים או מחדלים שעלולים להיגרם כתוצאה מכתיבה ו/או שליחה של הודעות לפורומים. אלומות אינה אחראית לכל אובדן או נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש במידע המופיע בפורומים. המשתמש מאשר את האמור לעיל וכן כי ידוע לו כי במסגרת השימוש בפורום הוא עלול להיחשף למידע פוגע, שגוי, מטעה, מוטעה וכו' וכי לא תהיה לו כל טענה, דרישה או תביעה מאלומות בקשר עם כך.

20.3. המשתמש שכותב ו/או שולח הודעות לפורומים מתחייב שלא לשלוח כל הודעה שאינה חוקית ו/או מזיקה ו/או מטרידה ו/או גסה ו/או משמיצה ו/או עלולה להוות הוצאת דיבה ו/או הוצאת לשון הרע ו/או עלולה להפר את פרטיות של משתמש אחר. המשתמש מתחייב שלא לשלוח לפורום הודעה שמכילה מידע שעלול לשדל משתמשים אחרים ו/או לעודד התנהגות ו/או פעולה מסוימת. המשתמש מתחייב שלא לשלוח דואר זבל למשתמשים אחרים בין אם בפורום או בתיבת הדואר האלקטרוני הפרטית שלהם כפי שמתפרסמת – ככל שמתפרסמת – בפורום. המשתמש מתחייב שלא להתחזות לאדם ו/או גוף ו/או חברה ו/או כל יישות אחרת. המשתמש מתחייב שלא לשלוח כל מידע ו/או תוכנה ו/או קובץ אשר מפירים במישרין או בעקיפין, בין במתכוון ובין שלא במתכוון את הוראות החוק ו/או הבורסה ו/או פטנט ו/או סימן מסחר ו/או מידע סודי ו/או זכויות יוצרים ו/או כל זכות אחרת של קניין רוחני של צד ג' כל שהוא. המשתמש ו/או השולח ו/או כותב ההודעה מעניק לאלומות ו/או למשתמשים אחרים את הזכות להשתמש במידע ללא כל תמורה שהיא החל ממועד פרסום המידע. אלומות ואלומות הון ליין רשאיות ON LINE ו/או כל משתמש אחר לתקן, לעבד, להוציא לאור, להפיץ, לשכתב, לתרגם, לגזור ולשלב את המידע בתכנים אחרים, להציג את החומר ו/או המידע, כולו או חלקו, בכל מקום ו/או בכל דרך בישראל ובעולם ו/או על גבי רשת האינטרנט ו/או בתקשורת ו/או בכל דרך טכנולוגית הידועה היום או שתהיה ידועה בעתיד.

20.4. ידוע למשתמש כי אלומות וכל נציג מטעמה יהיו רשאית לערוך ו/או לתקן ו/או למחוק הודעות – בחלקן או במלואן ו/או למנוע בעד המשתמש לפרסם את ההודעה בכל דרך שהיא וזאת ללא מתן הודעה מראש. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי בכל מקרה של מידע שנכתב ו/או נשלח ע"י המשתמש ושעלול להפר את האמור בתנאים אלה, אלומות תהא רשאית לפעול כאמור לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי.

20.5. המשתמש ו/או כותב ו/או שולח ההודעות לפורום מסכים ומתחייב לשפות את אלומות בגין כל הוצאה, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד, ככל שיהיו, בשל תביעה ו/או דרישה שתהיה כלפיה מאת צד ג' כל שהוא עקב הפרה של כל הוראה מהוראות תנאים אלה.

20.6. אלומות ואלומות הון ליין יפעלו כמיטב יכולתן עפ"י שיקול דעתן על מנת להגן על פרטיותו של המשתמש. אלומות ואלומות הון ליין ינקטו באמצעים סבירים כדי לא לחשוף מידע אודות המשתמש, אלא אם התיר זאת המשתמש בעצמו. למרות האמור לעיל, אלומות ואלומות הון ליין רשאיות לחשוף ו/או לגלות את זהות ופרטי המשתמש במידה וזה עשה שימוש לא חוקי במידע ו/או אם אלומות ואלומות הון ליין ידרשו לעשות זאת ע"י רשות מוסמכת.

20.7. אין להניח כי המשתמשים הפעילים בפורומים הינם מי שהם טוענים שהינם ואין להניח כי הם ברי סמכא במידע אותו הם מפרסמים בפורומים או כי מידע זה הינו אמין ומדויק.

21. הוראות ותנאים אלה ניתנים לשינוי ע"י אלומות ואלומות הון ליין בכל עת ללא התראה מראש. למשתמש לא תהיה כל טענה כלפי אלומות ואלומות הון ליין בקשר עם כך.

22. כל מקום בתנאים אלה שנאמר אלומות ואלומות הון ליין, הכוונה גם לכל החברות שבקבוצת אלומות ואלומות הון ליין וכל העובדים, המנהלים ונושאי המשרה.

23. תנאי ביטול עסקה: לקוח רשאי להודיע על ביטול שירות בהתאם לקבוע בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, בין היתר כמפורט בסעיפים 14ג ו-14ג1, באמצעות הודעה בכתב לאלומות ו/או לאלומות הון ליין בפקס' או בדואר אלקטרוני או במסירה אישית במשרדי החברה כמופיע באתר האינטרנט של החברה ולגבי שירות מכוח חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995 בכל עת, כקבוע בחוק.